Bewoners blij en trots met advies van GroenLinks over het autoluw maken van Nieuw-West

GroenLinks Nieuw-West onderschrijft het belang van de agenda autoluw. In een steeds drukker wordende stad met openbare ruimte die daardoor intensiever gebruikt wordt, is het essentieel om autogebruik te verminderen en maatregelen te nemen om bewoners te stimuleren om meer gebruik te maken van fiets en ov. In de voorgestelde maatregelen missen we een aantal keer een concrete uitwerking en/of tijdspad. Daarom hebben we in dit advies een aantal aanvullingen opgenomen. Verder zijn een aantal verkeerssituaties in de stadsdeelcommissie al besproken en behandeld en is er op basis van deze behandeling en input van bewoners eerder advies gegeven. De voorgestelde maatregelen betreft Osdorp behandelen we in en een apart advies. Met dit advies sluiten we aan bij de zorgen van bewoners die zijn komen inspreken Lees hieronder de spreektekst de adviezen over de volgende thema's, proces, verkeersveiligheid en openbaar vervoer.  Lees hieronder de spreektekst en het advies.

Spreektekst

De stadsdeelcommissie onderschrijft het belang van de agenda autoluw. In een steeds drukker wordende stad met openbare ruimte die daardoor intensiever gebruikt wordt, is het essentieel om autogebruik te verminderen en maatregelen te nemen bewoners te stimuleren om meer gebruik te maken van fiets en ov.

Al eerder in de stadsdeelcommissie hebben we vastgesteld dat de agenda autoluw voor Nieuw-West betekent dat we auto’s minder door woonwijken willen laten rijden.

Dit was op de vergadering van 23 april over het verlagen van de vergunningenplafonds. Een ruime meerderheid van deze commissie heeft zich toen achter het volgende geschaard:
 
“In het kader van autoluw is het in Nieuw-West geen streven om de auto van straat te halen maar deze op de juiste plek te laten rijden (van secundair wegennet naar hoofdnet) en voldoende ruimte te hebben voor groen en spelen”

Het is nu onze taak om aan dit uitgangspunt handen en voeten te geven. De Agenda Autoluw maakt hiermee een begin en zet goede beleidslijnen uit, maar voor Nieuw-West staan er weinig echt concrete maatregelen in. Ons stadsdeel moet voor de uitwerking van de plannen wachten op het mobiliteitsplan Nieuw-West, dat al eerder door de heer Bobeldijk is aangekondigd. Daarnaast worden drie autoluwe straten genoemd waar de openbare ruimte meer ingericht kan worden voor de voetgangers, fietsers en ov. Met name Tussen Meer is van belang en daar hebben wij ook al eerder voorstellen voor gedaan. Wij juichen het voornemen om Tussen Meer meer autoluw in te richten toe. Voor zowel het mobiliteitsplan als voor de genoemde autoluwe straten is de informatie in de Agenda Autoluw summier. In twee adviezen roepen wij daarom op om de stadsdeelcommissie meer duidelijkheid te geven over de concrete uitwerking en een tijdspad.

Verder dienen wij vijf adviezen in die als input moeten dienen voor het mobiliteitsplan Nieuw-West en twee adviezen met betrekking tot het openbaar vervoer. Daarover zal mijn collega Pieter het woord voeren.

De vijf adviezen zal ik nu kort toelichten. Het gaat over straten die nog NIET autoluw zijn, maar die ook niet tot het hoofdnet behoren. Het zijn dus straten dwars door woonwijken waar veel doorgaand verkeer rijdt, terwijl deze straten bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer, dus om woonwijken te ontsluiten. Advies 3 en 4 zijn gericht op het terugdringen van doorgaand verkeer door Sloten en Nieuw Sloten. Advies 5 roept er toe op om de doorstroming op het hoofdnet richting de A9 te verbeteren. Advies 6 gaat over verkeersremmende maatregelen op de Burg Vening Meineszlaan en advies 7 over verkeersremmende maatregelen op de Johan Jongkindstraat / Comeniusstraat. Beide straten zijn straten door woonwijken waar veel en hard gereden wordt.

Met deze adviezen willen wij een bijdrage leven tot een gezonder en meer leefbaar stadsdeel.

 

Adviezen voor het proces

GroenLinks Nieuw-West onderschrijft het belang van het de agenda autoluw maar wil dit ook graag als kunnen monitoren. Daarom dienen wij voor het proces de volgende twee adviezen in.

Advies 1. Nadere uitwerking en tijdspad voor maatregelen in autoluwe straten

De stadsdeelcommissie wenst graag een nadere uitwerking en een tijdspad te ontvangen betreffende de maatregelen in de genoemde autoluwe straten, Jan Tooropstraat / Postjesweg, Tussen Meer en Vlaardingenlaan / Overschiestraat. Deze maatregelen vallen onder het kopje Nu, echter ontbreekt informatie over wat de maatregelen precies omvatten en wanneer deze uitgevoerd gaan worden.

Advies 2. Informatie mobiliteitsplan Nieuw-West

De stadsdeelcommissie wenst graag nauw betrokken te worden bij het mobiliteitsplan Nieuw-West. Wij ontvangen graag:

  • Een tijdspad voor het document, bijvoorbeeld data voor de conceptversie, periode voor advisering en de definitieve versie.
  • Regelmatig updates over de voortgang.
  • Eerste (concept)versie zodra deze beschikbaar is.

Adviezen voor een verkeersveilig nieuw-west

Zoals in de inleiding al is beschreven wordt het ook in Nieuw-West steeds drukker met auto’s en fietsers. Hiervoor zijn in Nieuw West extra verkeersremmende maatregelen en doorstromingsmateregelen nodig. Lees hieronder welke maatregelen we in Nieuw-West voorstellen. 

Advies 3. Verkeersremmende maatregelen Sloten en Nieuw Sloten

Om ervoor te zorgen dat doorgaand verkeer via het hoofdnet verloopt en niet meer door Sloten en Nieuw Sloten, moeten verkeersremmende maatregelen worden genomen in samenhang.

Advies 4. Pilot verkeersremmende maatregelen Sloten en Nieuw Sloten NB.
In plaats van verkeersremmende maatregelen in te voeren, is dit advies erop gericht een pilot te doen met dezelfde uitgangspunten als genoemd in advies 3.

Advies 5. Doorstroming naar de A9 via de Amsterdamse baan/S106 verbeteren
Verkeer vanuit De Aker en Osdorp moet via het hoofdnet goed aangesloten zijn op de omliggende snelwegen. De doorstroming naar de A9 via de Amsterdamse baan/S106 laat op dit moment te wensen over.

Advies 6. Verkeersremmende maatregelen Burgemeester Vening Meineszlaan
Deze straat behoort niet tot het hoofdnet Auto, maar is niet autoluw. De straat is druk en de auto’s rijden er hard. De straat is ook krap, waardoor je als fietser met al die hard rijdende auto's in de verdrukking komt.

Advies 7. Verkeersremmende maatregelen Johan Jongkindstraat / Comeniusstraat
Deze straat behoort niet tot het hoofdnet Auto, maar is niet autoluw. De straat is druk en de auto’s rijden er hard. De straat is ook krap, waardoor je als fietser met al die hard rijdende auto's in de verdrukking komt.

Adviezen nieuw-west en openbaarvervoer

Nieuw-West hoort bij Amsterdam, maar om de stad autoluw te maken zullen we moeten investeren in openbaar vervoer. GroenLinks adviseert op basis van de agenda autoluw de volgende twee adviezen. GroenLinks blijft zich  deze adviezen pleiten voor de terugkomst van lijn 21 en zal zich hiervoor blijven inzetten. Lees de eerder aangenomen adviezen hier over lijn 21 hier.

Advies 8. Oost-West Metro

In de stukken wordt voorgesteld om de oost-west tramverbindingen te optimaliseren en versnellen middels een aantal kleine ingrepen. Om de stad leefbaar en toegankelijk te houden en een echt snel en hoogwaardig alternatief te bieden betreft de oost-west verbinding adviseert de stadsdeelcommissie om een metrolijn (kan grotendeels ook bovengronds, wat de aanleg versnelt) aan te leggen. Een voorgesteld traject loopt vanaf IJburg naar Osdorp de Aker. Middels de te voltooien Westtangent is er al een snelle verbinding vanuit het stadsdeel Nieuw-West naar Schiphol. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol gaat dus met name de toeristenstroom versterken en voegt voor de inwoners van de westkant van Amsterdam niet veel verbetering toe qua ov. Verder ben je met de huidige verbindingen (zonder gebruik te maken van een trein) op het voorgestelde traject bijna anderhalf uur onderweg. Dus om passagierscapaciteit te verhogen en een sneller alternatief aan te kunnen bieden is het essentieel dat er werk wordt gemaakt van een Oost-West Metro. De stadsdeelcommissie heeft begin 2019 al geadviseerd over mogelijke verbeteringen op het gebied van openbaar vervoer en dit was één van de toen aanbevolen punten. Op de langere termijn is een metroverbinding essentieel voor het ontsluiten van Amsterdam en de metropoolregio.

Advies 9. Goedkoper ov buiten de Ring

In de gemeenteraad is een motie van PvdA en GroenLinks aangenomen waarin de wethouder wordt opgeroepen om prijsverlagingen voor ov buiten de ring te onderzoeken. De bewoners van Zuidoost, Nieuw-West en Noord zijn relatief veel geld kwijt aan openbaar vervoer omdat ze op een grotere afstand van het centrum wonen. Reizen met het openbaar vervoer is in Amsterdam relatief duur: gemiddeld 87,50 euro per maand. In Europa zijn alleen Londen, Dublin en Keulen duurder. Steden als Berlijn, Manchester, Kopenhagen en Bordeaux zijn een stuk goedkoper. Juist mensen die veel gebruik maken van het ov, omdat ze aan de rand van de stad wonen, hebben vaak een wat krappere beurs. Het is niet meer dan logisch dat als de gemeente van mensen vraagt dat ze meer gebruik maken van het ov, ze ook gaat kijken naar de tarieven. De vervuiler moet gaan betalen, met als gevolg dat de auto duurder wordt. Het ov moet je dan stimuleren, niet alleen door meer metro- en tramlijnen, maar ook door lagere ritprijzen. In Amsterdam geldt bij het GVB overal in de stad hetzelfde basis- en kilometertarief. In een stad als Hamburg bestaat een systeem van ringen: hoe verder weg van het centrum hoe lager het tarief. De stadsdeelcommissie roept op om zo snel mogelijk werk te maken van het invoeren van een soortgelijk systeem voor Amsterdam. Juist in de wijken Zuidoost, Noord en Nieuw-West wonen en meer mensen met lagere inkomens. Ook voor deze groepen willen we Amsterdam inclusief, toegankelijk en betaalbaar houden.